Dirk Jan Reijenga stopt als schipper Jouster Skûtsje.

 

Het bestuur van Stichting Skûtsje Haskerlân moet op zoek naar een nieuwe schipper.
Dirk Jan Reijenga heeft per direct zijn functie als schipper van de Oeral Thús neergelegd.
 a
Dirk Jan licht zijn besluit toe:
“Skûtsjesilen is een prachtige sport.
Ik heb genoten van de geweldige strijd op het water, de teamspirit, de gezelligheid in de ploeg,
het belang van de sport voor Fryslân en al het goede wat het schipperschap met zich mee brengt.
Daar staat echter een grote verantwoordelijkheid tegenover om het team, skûtsje en al wat daarmee samenhangt ieder jaar weer klaar te stomen voor een optimale prestatie.

a
Die verantwoordelijkheid vergt een hoop tijd, energie en motivatie. Na elf jaar heb ik gemerkt dat ik dat niet meer op kan brengen. De drive en het enthousiasme zijn verdwenen.
a
De Oeral Thús en alle mensen die “Joure” een warm hart toedragen, verdienen een schipper die er samen met zijn bemanning vol voor gaat. Daarvoor ben ik niet meer de juiste persoon.”
a
“Uiteraard danken wij Dirk Jan enorm voor zijn inzet, betrokkenheid en als hoogtepunt het fantastische SKS kampioenschap in 2015. Echter, wij gaan verder en onze blik is vooruit.

Wij zijn dan ook op zoek naar een schipper en nog een aantal bemanningsleden die de Oeral Thús, een van de snelste skûtsjes van de vloot, naar nieuwe hoogtepunten kan brengen.

Kandidaten kunnen zich bij mij melden”, aldus voorzitter Tjeerd de Jong.

 

 Van de bestuurstafel

Wij zijn blij om te kunnen vertellen dat we weer compleet zijn als bestuur. Afgelopen jaar moesten zowel onze voorzitter Klaas Plaatje als secretaris Jan Harmsma veelal verstek laten gaan vanwege ernstige en nare ziektes.

Wel hebben ze alles met belangstelling gevolgd en daar waar nodig met raad en daad bij gestaan.
Onlangs hebben beide heren aangegeven dat ze wilden stoppen. Ook Hans Stoker, al jaren bestuurslid, heeft zijn plek beschikbaar gesteld.

We zijn op zoek gegaan naar adequate vervangers en menen die te hebben gevonden in de personen Tjeerd de Jong, Maarten Sickler en Johan de Leeuw.

De meesten onder jullie kennen Tjeerd als Fysiotherapeut, Tjeerd wordt onze nieuwe voorzitter. Maarten is sinds vorig jaar intensief betrokken bij de technische ontwikkeling van de “Oeral Thús” en Johan gaat zich samen met Christiaan en Frank bezighouden met de sponsoring.

In een volgende nieuwsbrief zullen de nieuwe bestuursleden zich nader voorstellen.
Afgelopen vrijdag 15 december hebben we afscheid genomen van Klaas, Jan en Hans en zijn Tjeerd, Maarten en Johan welkom geheten bij de club.

Het bestuur bestaat nu voor de volledigheid uit:
– Tjeerd de Jong, voorzitter
– Christiaan Smilde, secretaris en sponsoring
– Abel Zeilstra, penningmeester
– Siep van der Valk, bestuurslid en TC
– Maarten Sickler, bestuurslid en TC
– Johan de Leeuw, bestuurslid en sponsoring

Skûtsjesilen 2018, de Oeral Thús zeilt mee voor de prijzen!!

Even terug naar afgelopen zomer, in augustus 2017 werden we uit de wedstrijd genomen doordat we volgens SKS niet voldeden aan de originaliteit eisen van de vereniging.

Alhoewel we het daar tot op de dag van vandaag niet mee eens zijn, zijn we direct na afloop van de wedstrijdreeks aan de slag gegaan om een oplossing te vinden voor ons probleem.

Na veel gemeet, gereken en gepraat, hebben we uiteindelijk een oplossing voorgelegd aan SKS/Kommisje Amels, die daar vorige week vrijdag haar goedkeuring aan heeft gegeven.

Wat betekent die oplossing in de praktijk voor het Skûtsje? Het houdt in dat door de nu gekozen oplossing de veiligheid aan boord is gewaarborgd, zonder dat we concessies hebben hoeven doen die ten koste van de snelheid zouden zijn gegaan.

Met andere woorden, volgend jaar zeilen we niet alleen mee, maar doen we mee en strijden we om de prijzen.

Daarbij staan we als bestuur volledig achter onze schipper Dirk-Jan en hebben het volste vertrouwen dat hij komend jaar samen met de technische commissie het team klaar stoomt voor een mooi zeiljaar!

Beknopt verslag van de extra Algemene Leden Vergadering (ALV) van de SKS

Afgelopen donderdag 14 december 2017 was er een extra ALV van de SKS i.v.m. met de vele problemen die er afgelopen zomer zijn geweest.

De belangrijkste agendapunten waren toch de voorstellen voor een herziening of toetsing van de zeilformule 2016. De formule die ervoor heeft gezorgd dat de onderlinge verschillen tussen de Skûtsjes eerder groter zijn geworden dan kleiner. Het doel had moeten zijn dat die verschillen juist kleiner zouden worden.

Met name de grotere, bredere en zwaardere skûtsjes waren in het nadeel. Naast Joure geldt dat ook voor de skûtsjes van Langweer, ZWH en Leeuwarden.

Joure heeft contact gezocht met de eigenaren en schippers van deze skûtsjes. Alle vier hadden in 2016 namelijk al tegen de zeilformule gestemd, omdat een ieder al zag dat ze hierdoor zouden worden benadeeld.

De samenwerking resulteerde in een gezamenlijk voorstel aan het SKS bestuur om de formule te laten beoordelen door een externe partij, met aantoonbare ervaring op het gebied van 
platbodems en VVP’s (zeilformules)

Ook de SKS kwam met een, minder vergaand, voorstel om een externe partij naar de formule te laten kijken. Tijdens een schorsing van de vergadering hebben wij met z’n vieren aan het SKS Bestuur voorgesteld de beide voorstellen in elkaar te schuiven zodat het voor alle partijen acceptabel zou zijn.
Dat bleek ook, want de vergadering stemde nagenoeg unaniem vóór!

De bedoeling is dat al in de ALV van maart volgend jaar er een voorstel ligt om de zeilformule 2016 aan te passen, zodat we mogelijk in 2018 een spannende competitie krijgen. Spelregels voor iedereen gelijk.Acht vragen en antwoorden over de kwestie ‘mastbeslag’

Het bestuur van de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen heeft na afloop van de openingswedstrijd van het SKS kampioenschap 2017 besloten het Jouster Skûtsje 21 niet aftrekbare strafpunten op te leggen vanwege overtreding van het originaliteitsreglement. Daarbij is aangekondigd dat bij voortzetting of herhaling van de overtreding uitsluiting van de resterende wedstrijdenreeks zal volgen.

Bestuur, schipper en bemanning kunnen zich voorstellen dat er vragen leven over het hoe en waarom van deze kwestie. Een aantal vragen hebben wij op een rij gezet om aan de hand daarvan uitleg te geven.

1.Welke regel wordt overtreden?

Het SKS bestuur heeft geoordeeld dat het door Joure in de wedstrijd op Grou toegepaste  mastbeslag niet origineel is. De door Joure toegepaste ring (krans) is 22 centimeter hoog en hieraan is een hoannepoatsje (scharnierend oog) gelast, waaraan de seilsfal is bevestigd. Deze toepassing wordt door de Kommisje Amels (de adviescommissie van de SKS die de originaliteit bewaakt) als niet origineel gezien. Voor de ring (ook wel krans genoemd) op de hommerts (de 8-kantige verdikking bovenin de mast) moeten “de normale maatvoering en eisen” worden gehanteerd, zo heeft het SKS bestuur aan Joure geschreven.

In het Originaliteitsreglement (raadpleegbaar op de SKS website) is opgenomen:

“A2 – Algemene uitgangspunten

De volgende uitgangspunten worden gehanteerd:

1.Skûtsjes dienen origineel (in vergelijking met de vroegere beroepszeilvaart) te zijn, rekening houdend met de mogelijkheden van het wedstrijdzeilen en de vereisten van veiligheid.

2.Elke voorgenomen drooglegging c.q. hellingbeurt of restauratie of verandering aan een skûtsje, aan onderdelen van exterieur of interieur of aan de zeiluitrusting dient vroegtijdig minimaal 14 dagen vooraf door of namens de eigenarencommissie schriftelijk te worden gemeld aan de Kommisje Amels. Een restauratie, reparatie of verandering mag pas worden uitgevoerd nadat hier schriftelijk toestemming voor is verleend door de Kommisje Amels in overleg met het SKS bestuur.”

“M

2- Mast (zie ook R6 en S4)

… Het beslag bovenop de hommer moet enkelvoudig zijn, dubbel beslag is niet toegestaan (zie bladzijde 62 van ‘Skûtsjes – van trommelstok tot fingerling’). …

De maximale toegestane lengte van de mast (gemeten vanaf het dek tot bovenkant hommer) is 16.30 meter.”

“V

2- Veranderingen/vernieuwingen (zie ook M3 en S2)

… Voorgestelde veranderingen worden door de Kommisje Amels getoetst aan de bestaande voorschriften, de originaliteit en het skûtsje zelve.

Indien er hierover niets is vastgelegd of bekend is, wordt getoetst aan de andere skûtsjes bij voorkeur van dezelfde werf. Uitgangspunt voor de originaliteit is het boekje “Skûtsjes van trommelstok tot fingerling”. …”

In het SKS handboek is een bijlage opgenomen. Dit is een uittreksel van “Skûtsjes van trommelstok tot fingerling” uit 1985, geschreven door Albert van Akker. Daarin is opgenomen:

“5. Krâns: twee halve beugels, met houten (bedoeld is: bouten, red) aan elkaar verbonden en zodoende een ring vormend: aan deze krans zitten ogen gelast of gesmeed ter bevestiging van de wantdraden, zeilsval en halslijn.

121. Seilsfal: Het (-) loopt door een blok, bevestigd aan de krans in de top van de mast en wordt vervolgens met behulp van een slúting (harp) aan een oog op de gaffelbek vastgemaakt.”

Zowel in het Originaliteitsreglement als in het boekje “Skûtsjes van trommelstok tot fingerling” is niet beschreven wat de “normale maatvoering” van de ring (krans) op de hommer is. De Kommisje Amels heeft Joure in eerste instantie opgedragen een ring (krans) toe te passen in de oude situatie. Op vrijdag 4 augustus 2017 heeft de Kommisje Amels het voorstel gedaan om de ring (krans) aan te passen naar een maximale breedte van 14 centimeter met daarop een vast (dus niet scharnierend) oog bevestigd.

Joure is van mening dat de toegepaste ring (krans) in overeenstemming is met het Originaliteitsreglement en hetgeen daarover is geschreven in “Skûtsjes van trommelstok tot fingerling”. De toegepaste ring (krans) bestaat uit twee halve beugels, aan elkaar bevestigd door bouten met daarop een (scharnierend) oog gelast.

Joure is van mening dat het SKS bestuur niet heeft onderbouwd waarom de toegepaste ring (krans) niet origineel is. Bovendien moet conform het eerste algemene uitgangspunt originaliteit worden beoordeeld, rekening houdend met de mogelijkheden van wedstrijdzeilen en de vereisten van veiligheid. Joure heeft bij haar keuze voor dit mastbeslag de veiligheid voorrang gegeven. Dit wordt in antwoord op vraag 2 verder toegelicht.

2. Waarom is de voorgestelde krans van maximaal 14cm breed niet veilig?

Voor ieder skûtsje is krachtens de Formule 2016 berekend hoeveel vierkante meter zeil elk skûtsje mag voeren. Krachtens de regels over het silhouet mag het grootzeil minimaal 63,5% en maximaal 66,5% van het totaal aantal vierkante meters zijn. Kleiner mag niet, groter ook niet. Ook is de vorm (verhoudingen onder-, achter-, boven-, voorlijk en diagonaal) dwingend voorgeschreven. Daarnaast geldt dat de mast (tot aan bovenkant hommer) maximaal 16.30m mag zijn.

Deze set regels samen hebben voor Joure als gevolg dat er bovenin de mast te weinig ruimte is om het grootzeil te zetten. Het grootzeil is met de seilsfal via een blok bevestigd aan de ring (krans) op de hommer. Om zowel voor als aan de wind het grootzeil voldoende speling te geven, is er ruimte nodig tussen de bevestiging van de seilsfal aan de krans en de gaffelbek. Is die ruimte onvoldoende, dan worden de krachten op het materiaal te groot. De lengte van de seilsfal is dan te klein om de noodzakelijke draaiing van de gaffel om de mast mogelijk te maken. Er komen (bijvoorbeeld bij een klapgijp) hevige krachten op de bouten, sluitingen, het blok, de gaffelbek en de seilsfal te staan, waar deze niet tegen bestand zijn.

Een ring (krans) van 22cm met een scharnierend oog is minimaal nodig om voldoende ruimte te creëren tussen krans en gaffelbek. Dit volgt onder meer uit krachtberekeningen en extern deskundig advies. Joure heeft, om tegemoet te komen aan het originaliteitsstandpunt van de SKS,  de lengte al teruggebracht van 50cm boven de hommer (met vast oog) naar 22cm boven de hommer met scharnierend oog. Een kortere afstand met bovendien een vast oog is onveilig en daarmee onacceptabel.

3. Waarom is het nu, in 2017, een probleem en niet in voorgaande jaren?

Op 7 oktober 2016 heeft de SKS in haar Algemene Leden Vergadering nieuwe regels aangenomen over de zeilformule en het silhouet. Dit silhouet is in 2010 ingevoerd. Joure heeft tegen deze regels uit 2010 en 2016 gestemd, omdat zij voorzag dat het grootzeil dan niet meer zou passen. Het SKS bestuur heeft dit probleem in 2013 erkend en besloten Joure dispensatie te verlenen van het silhouet. Dit is bevestigd en goedgekeurd door de Algemene Leden Vergadering.

In de set nieuwe regels uit 2016 is besloten geen overgangsrecht of dispensatie mogelijk te maken. Alle grootzeilen van Joure (5 stuks) mogen daarom niet meer worden gevoerd. Joure en ook enkele andere skûtsjes hebben een nieuw grootzeil en een nieuwe mast moeten laten maken om aan de regels van de formule en het silhouet te voldoen.

4. Waarom heeft Joure haar situatie niet onder de aandacht gebracht bij het SKS bestuur?

Joure heeft sinds 2010 (de invoering van het silhouet) veelvuldig haar probleem bij de SKS aangekaart. Dit heeft zij gedaan in vergadering, gesprekken, brieven, telefoontjes en e-mails. Dit is onder meer de aanleiding geweest voor de dispensatie uit 2013 tot en met 2016.

Voorafgaand, tijdens en na de ALV van 7 oktober 2016 heeft Joure het SKS bestuur en de leden uitvoerig ingelicht over de grote beperkingen die de nieuwe regels met zich meebrengen. Zo is onder meer op 9 oktober 2016 (twee dagen na de vergadering) een uitgebreide e-mail met noodkreet aan de SKS gezonden. De SKS zegde toe nader onderzoek te laten verrichten en Joure moest afwachten. Eind december 2016 heeft de SKS Joure bericht dat aanpassing van de Formule 2016 geen optie is en dat Joure geadviseerd wordt binnen de bestaande mogelijkheden een oplossing te zoeken.

Dit bericht was enorm teleurstellend voor Joure. Zij heeft meteen een technische commissie opgericht, versterkt met externe deskundigheid en is in overleg gegaan met masten- en zeilmaker om binnen het geldende reglement deelname aan het SKS kampioenschap mogelijk te maken.

Joure heeft een nieuwe mast en grootzeil laten maken en dit vooraf conform het reglement gemeld bij de Kommisje Amels. Controle van de mast en het daarbij aanwezige beslag door de Kommisje Amels heeft plaatsgevonden in de week van 15 mei 2017. Per e-mail van 24 juni 2017 (bijna zes weken later) liet de Kommisje Amels weten dat het mastbeslag afwijkt van het vorige, dat dit gemeld had moeten worden en dat dit aangepast moet worden.

Nadien zijn partijen in gesprek met elkaar gegaan. Dit overleg heeft voortgeduurd tot en met de vrijdag voor aanvang van het SKS kampioenschap. Helaas hebben partijen geen overeenstemming bereikt.

5. Waarom kiest Joure niet voor een alternatieve oplossing, bijvoorbeeld in de trim van de mast?

Alternatieven in de vorm van een kleiner zeil of een zeil in andere vorm zijn niet toegestaan krachtens het reglement. Het grootzeil lager hijsen is niet mogelijk, omdat de giek nu al vlak boven de roef, bemanning en helmhout draait. Dan blijft als enig alternatief bestaan het voorover trimmen van de mast.

Uitgangspunt binnen de SKS en binnen de wereld van het wedstrijdzeilen in het algemeen is dat een schipper en zijn bemanning voldoende vrijheid moet hebben in het bepalen van de trim van zijn schip. Ieder skûtsje is anders (het is geen eenheidsklasse) en reageert dus ook anders. Het ene skûtsje kan snel zeilen met de mast zoveel als mogelijk rechtop, de ander is genoodzaakt de mast achterover te trimmen om zo hoogte en snelheid te behalen.

De Oeral Thús is een skûtsje waar trim van de mast essentieel is om resultaat te bereiken. Jarenlang zijn data verzameld om te bepalen welke trim het meeste oplevert. Met de nieuwe mast en het nieuwe grootzeil moesten we een nieuwe start maken. Toen we daarmee begonnen te zeilen, hebben we de mast eerst in een rechte stand geplaatst. Het skûtsje reageerde daar heel slecht op. Geen snelheid, geen hoogte en zeer moeilijk te sturen. We hebben vele trainingen  besteed aan de trim en uit de verzamelde data is gebleken dat de Oeral Thús alleen competitief mee kan zeilen als de mast achterover wordt getrimd. Doen we dat niet, dan leveren we fors in op hoogte, snelheid en stuurbaarheid. Dan zeilen we niet meer om ‘priis en eare’, maar uitsluitend om in de achterhoede te belanden.

De SKS werkt al jaren aan het dichter bij elkaar brengen van de skûtsjes, waarbij de schepen zoveel als mogelijk gelijke kansen hebben om te winnen. Zou Joure de mast recht op zetten, dan is de kans om te winnen of om in het linker rijtje mee te strijden uitgesloten. Dat mag niet de consequentie zijn van een reglementswijziging.

Joure zeilt mee in de SKS om op een eerlijke en sportieve wijze te strijden om de podiumplaatsen. Uitsluitend een interpretatieverschil over wat wel of niet origineel is, mag volgens haar er niet toe leiden dat zij niet of op achtergestelde wijze kan deelnemen.

6. Heeft Joure voordeel in het zeilen als het aangepaste mastbeslag wordt toegestaan?

Nee, zeiltechnisch levert de brede ring (krans) geen voordeel op. Het zeil kan hierdoor niet hoger gehezen worden. Deze oplossing functioneert uitsluitend om meer ruimte te creëren in de zeilsval, zodat de gaffelbek voldoende ruimte heeft om te draaien. Het is niet mogelijk om het zeil hoger te hijsen, omdat de hommer (de 8-kantige verdikking) dit fysiek onmogelijk maakt.

7. Waarom is Joure niet bereid het beslag aan te passen zoals de SKS dat voorschrijft?

Veiligheid staat voor schipper, bestuur en bemanning absoluut voorop. Zou de ring (krans) worden aangepast, dan is de veiligheid niet gegarandeerd. De schipper is op grond van het SKS wedstrijdreglement, maar ook op grond van landelijke wet- en regelgeving (onder meer het BPR) verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn bemanning en anderen op het water. De schipper kan met de door het SKS bestuur voorgestelde aanpassing de veiligheid van zijn bemanning niet garanderen. Zou er persoonlijk letsel ontstaan, dan is de schipper persoonlijk aansprakelijk voor de schade. Ook is het mogelijk dat daar strafrechtelijke consequenties aan worden verbonden.

Onze schipper en bemanning doen aan skûtsjesilen omdat ze passie hebben voor het wedstrijdzeilen met historische schepen. Ze doen dit vrijwillig, het is een hobby. Veiligheid kan nimmer ter discussie worden gesteld. Het belang van originaliteit kent zijn grens als veiligheid in het geding komt. De kenbare risico’s zijn voor de schipper onaanvaardbaar en het bestuur van de eigenarenstichting ondersteunt hem hierin.

8. Hoe wordt bepaald wat origineel is?

In het Originaliteitsreglement zijn regels opgenomen om uit te werken wat als origineel wordt beschouwd. Dit reglement is niet volledig. Het is ook haast niet mogelijk om dit volledig te beschrijven. Daarom wordt in het reglement als uitgangspunt verwezen naar andere skûtsjes en naar het boekje “Skûtsjes van trommelstok tot fingerling”. Tegelijkertijd wordt de originaliteit begrensd door de mogelijkheden van wedstrijdzeilen (zoals vrijheid in de trim) en de vereisten van veiligheid.

De SKS skûtsjes wijken op meerdere punten af van de afbeeldingen van de skûtsjes, zoals die vroeger met vracht voeren. Dat kan ook niet anders. Op meerdere punten zijn ze niet meer origineel. Ook andere SKS skûtsjes voeren een mastbeslag, wat afwijkt van de afbeeldingen die in “Skûtsjes van trommelstok tot fingerling” zijn opgenomen. Aan die afwijkingen heeft het SKS bestuur geen sancties verbonden.

Joure onderschrijft het belang van originaliteit en daarbij de waarde van “Skûtsjes van trommelstok tot fingerling”. Tegelijkertijd realiseert zij zich dat skûtsjes in vele opzichten niet meer origineel zijn ten opzichte van de tijd dat ze functioneerden als vrachtschepen. Zo staan de masten op een heel andere plek, zijn de zeilen van dacron en zijn deze in oppervlak vele malen groter dan dat er vroeger ooit mee werd gevaren. Dat realiseerde de schrijver van “Skûtsjes van trommelstok tot fingerling”, Albert van Akker, zich ook maar al te goed toen hij het nawoord schreef:

“Mijn bedoeling is niet geweest alles tot in de finesses te beschrijven, want dan is het einde nog niet in zicht en komt het de overzichtelijkheid niet ten goede. Opzet is geweest een bijdrage te leveren, om de herinnering levend te houden aan een nog zo nabij verleden, toen overal in Friesland de schepen met hun grote lappen zeil een in het oog lopende verschijning waren.

Indien dit boekwerkje kan bijdragen tot een juister woordgebruik aan boord door de huidige generatie der skûtsjebemanningen, zal dit voor mij een grote voldoening betekenen. Want met ieders inspanning, van zowel enthousiaste bemanningen, commissies en sympathisanten kunnen we ervoor zorgen dat er skûtsjes blijven varen en dat de terminologie zuiver blijft voortbestaan, want…

Skûtsjesilen is myn nocht”

Het levend houden van een herinnering en het in stand houden van de terminologie is wezenlijk anders dan het integraal voorschrijven van dit boekwerkje met haar afbeeldingen als zijnde kracht van wet. Het boekje kan bijdragen om invulling te geven aan het begrip “originaliteit”, zij het dat dit begrip nader moet worden ingevuld en reglementair wordt begrensd door de mogelijkheden van wedstrijdzeilen, maar vooral ook de vereisten van veiligheid.