Fokkenist

Sylen kin simpel wêze, mar simpel sylen kin soms hiel dreech wêze.