Roefmeester

Bezich wêze op it wetter, sile op in skûtsje en diel wêze fan it Jouster team, dat is it moaiste wat er is.