Voorzitter

de kop der by, en mei-inoar skreppe om foaroan te kommen