Schippers

De Schippers skûtsje
1973 – 1976 Hylke Baukesz de Vries (Fryslan/de Vlecke)
1976 – 1979 Sipke Douwesz Tjekstra (de Vlecke)
1979 – 1984 Piet de Vreeze (de Vlecke)
1984 – 1999 Anne Bernardusz Tjerkstra (de Vlecke/Oeral Thûs)
2000 – 2002 Peter Syperda (Oeral Thûs)
2003 – 2006 Allard Syperda (Oeral Thûs)
2007 – 2007 Jitze Grondsma (Oeral Thûs)
2007 – 2018 Dirk Jan Reijenga (Oeral Thûs)
2018 – heden Rinus de Jong (Oeral Thûs)