De schippers van het Jouster skûtsje

Periode Schipper Skûtsje
1973 - 1976 Hylke Baukesz de Vries Fryslan / de Vlecke
1976 - 1979 Sipke Douwesz Tjekstra de Vlecke
1979 - 1984 Piet de Vreeze de Vlecke
1984 - 1999 Anne Bernardusz Tjerkstra de Vlecke / Oeral Thús
2000 - 2002 Peter Syperda Oeral Thús
2003 - 2006 Allard Syperda Oeral Thús
2007 - 2007 Jitze Grondsma Oeral Thús
2007 - 2018 Dirk Jan Reijenga Oeral Thús
2018 - Heden Rinus de Jong Oeral Thús